Geschiedenis

De naam Schiphol komt al voor in een stuk, gedateerd 11 september 1447 ("Sciphol"). De oorsprong van de naam staat niet vast, maar zou verwijzen naar een moerasachtig stuk land waar men hout (Gotisch: 'scip') kon halen; naar een bedding voor schepen; of naar de scheepsrampen die juist in deze noordoostelijke hoek van het Haarlemmermeer ("scheeps-hel") veel voorkwamen omdat die lagerwal was bij de meest voorkomende windrichting. Een andere verklaring die hier enigszins op aansluit wijst op een oud woord 'hol' dat 'graf' betekende. Weer een andere theorie zoekt het bij een woord dat verwant is met 'hal' (en het Engelse "hall"), wat juist zou duiden op een toevluchtsoord voor schepen in nood, een veilige haven. Ook kan 'hol' nog duiden op een speciaal aangelegde halfronde dijk in de Haarlemmermeer die er van boven uit zag als een hol. Hierachter konden schepen schuilen tijdens noodweer.

Volgens een informatiepaneel nabij Bovenkerk van de Stichting 'Oud Aalsmeer' werd 't Schipholl voor het eerst in 1447 genoemd: "Vier maden lands liggende in de Aelsmerbanne in Schipholl". Betekenis: Laaggelegen land waar takken werden gesneden (Scip = afgesneden tak). 't Schipholl bestond en bestaat uit de Kleine Poel, het Zwarte Pad, het oeverlanden reservaat en het poldertje van Sloothaak met stadskwekerij. Het gebied behoort waterstaatkundig tot de Buitendijkse Buitenveldertse polder. Na de noordelijke grenssloot, het voormalige fort en het militaire vliegveld siert nu de nationale luchthaven zich met de naam van dit gebiedje aan de noordoostelijke grens van Aalsmeer: Schiphol. Die naam is dus in de loop der eeuwen enkele kilometers naar het westen verschoven.

Inpoldering

In 1848 werd begonnen met het droogleggen van het Haarlemmermeer, waarmee men in 1852 klaar was. In de noordoostelijke hoek van de nieuwe polder werd een fort gebouwd ter verdediging van de nieuwe polder, dat Fort Schiphol werd genoemd. Het fort lag binnen later aangelegd de ring van forten die de Stelling van Amsterdam vormden.

Militair vliegveld

In april 1916 werd door de minister van Oorlog goedkeuring verleend voor de aankoop van grond in de buurt van het Fort Schiphol om hier, aan de rand van de Stelling van Amsterdam, een militair vliegveld in te richten. In augustus van dat jaar was het terrein van 16,5 hectare geschikt gemaakt om als vliegveld te dienen en waren vier houten loodsen geplaatst. Op 19 september landden drie vliegtuigen van de LVA op Schiphol, waarmee het vliegterrein in gebruik werd genomen. Het veld bleek al gauw te klein en gedurende de Eerste Wereldoorlog werden aanliggende percelen gevorderd. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was de oppervlakte van Schiphol toegenomen tot 76 hectare.

Burgerluchtvaart

Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was ging men al gauw post, vracht en zelfs passagiers vervoeren met enigszins verbouwde en afgedankte oorlogsvliegtuigen. Nederland wilde hier natuurlijk ook aan meedoen, en vooral door het toedoen van luitenant-vlieger Albert Plesman werd in oktober 1919 de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën N.V. (KLM) opgericht. Op 17 mei 1920 opende de KLM haar eerste lijndienst: de luchtlijn Amsterdam-Londen. Schiphol deed dienst als landingsplaats voor Amsterdam. Dat jaar waren er 440 passagiers.

In 1921 werd de accommodatie voor passagiers op Schiphol verbeterd, doordat men de beschikking kreeg over een volledige loods. Er kwamen meer lijndiensten en er kwamen grotere en zwaardere vliegtuigen. Dit leidde af en toe tot problemen, doordat het terrein onvoldoende gedraineerd was, waardoor vliegtuigen vaak uit de modder moesten worden getrokken.

Als militair vliegveld verloor Schiphol aan betekenis, maar voor de burgerluchtvaart werd het vliegveld steeds belangrijker. Op 1 april 1926 werd Schiphol gekocht door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging meteen aan de slag: de drainage van het veld en de toegangswegen werden verbeterd. Er werd een betonnen platform aangelegd van 50 bij 100 meter, en op het in inmiddels tot 30 hectare gegroeide bebouwde gedeelte werden een stationsgebouw en een verkeerstoren gebouwd.

Het stationsgebouw werd geopend in 1928, op tijd voor de Olympische Spelen van datzelfde jaar in Amsterdam, en in mei 1940 door een bombardement verwoest. Een replica van dit gebouw staat sinds 2005 op Aviodrome te Lelystad.

In 1935 werd het landingsterrein vergroot tot driemaal de bestaande oppervlakte en in het nu 180 hectare grote terrein werden 200 kilometer drainagebuizen verwerkt. Er kwam een nachtlandingsinstallatie en er kwamen 4 asfaltbetonnen landingsbanen.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de meidagen van 1940 werd Schiphol door de Duitsers gebombardeerd. Duitse troepen bezetten de luchthaven en breidden het startbanenpatroon verder uit. Ook legden zij een zijlijntje van de Haarlemmermeerspoorlijnen aan naar het vliegveld. Schiphol werd in de loop van de oorlog verschillende malen gebombardeerd door de geallieerden, en tijdens de laatste oorlogswinter werden er door de Duitsers systematische vernielingen aangebracht. Zij lieten een schijnbaar onbruikbaar vliegveld achter toen zij zich in mei 1945 uit Nederland terugtrokken. Dankzij hard werken kon op 8 juli al een Douglas DC-3 op Schiphol landen. Een paar maanden later was Schiphol weer helemaal in bedrijf.

Wederopbouw en bloei

De activiteit op Schiphol nam zo snel toe dat het al gauw duidelijk was dat Schiphol te kampen had met ruimtegebrek. Schiphol breidde uit naar het zuiden.

Toen Schiphol weer volop functioneerde werd er achter de schermen een strijd gevoerd: Rotterdam wilde graag een eigen luchthaven. Plesman kwam met een plan voor een centrale luchthaven voor West-Nederland in het zuiden van de Haarlemmermeerpolder bij Burgerveen, maar Amsterdam was daar fel op tegen. Havenmeester Jan Dellaert presenteerde in die tijd zijn plan voor een tangentieel Schiphol met een centraal gelegen stationsgebouw, aan de andere kant van de Haarlemmermeer, ter hoogte van de Rijksweg Amsterdam-Den Haag.

In 1949 werd door de regering het besluit genomen dat Schiphol de belangrijkste luchthaven van Nederland zou blijven. De toekomst van Schiphol was hiermee verzekerd. In datzelfde jaar werd het tangentiële systeem door de gemeenteraad van Amsterdam goedgekeurd. Dit vormde de grondslag voor het stedenbouwkundig plan voor Schiphol dat tien jaar later door de minister van Verkeer en Waterstaat werd goedgekeurd. Weer twee jaar later, in 1961, werd aan de directie van Schiphol het nieuwe ontwerp aangeboden door Ontwerpbureau Stationsgebouw Schiphol. Hieraan namen Marius Duintjer, Architecten en ingenieursbureau ir. F.C. de Weger en de NACO (Nederlands ontwerpbureau voor Luchthavens) deel. Later werd ook de binnenhuisarchitect Kho-Liang-Ie bij het werk betrokken.

Schiphol-Centrum en -Oost

In 1963 werd officieel begonnen met de bouw van het stationsgebouw, dat in 1967 feestelijk geopend kon worden. Het lag aan de westkant van de oude luchthaven, die Schiphol-Oost ging heten. Het stationsgebouw vormde het latere Schiphol-Centrum. De rijksweg tussen Amsterdam en Den Haag werd in westelijke richting omgebogen.

Rond 1977 was een duidelijke groei op Schiphol-Centrum waarneembaar. Ten zuiden van het stationsgebouw bevonden zich de eerste kantoren en vrachtgebouwen. Het stationsgebouw was al in 1975 verdubbeld, waarmee ook de capaciteit van het geheel verdubbeld was. In 1970 had de A-pier al een nieuwe kop gekregen om het plaatsen van Jumbojets mogelijk te maken. Tevens was Pier D in gebruik genomen.

De volgende twee decennia groeide Schiphol verder. Het voormalige Schiphol, nu Schiphol-Oost, werd een vrachtgebied. De D-Pier (de namen van de pieren werden omgegooid door de aanbouw van twee extra pieren onder de vroegere A-pier) werd verlengd en kreeg een extra verdieping, waardoor deze een zogenaamde wisselpier werd.

Mainport Schiphol

Rond 1990 werd door architectenbureau BenthemCrouwel een nieuw masterplan voor Schiphol opgesteld. Dit resulteerde in de jaren negentig tot een nieuwe verdubbeling van het stationsgebouw met de aanbouw van Terminal 3. Het lounge-gebied in Terminal 2 werd uitgebreid, en er kwam een nieuw treinstation, midden onder Schiphol. Op Schiphol-Centrum werden kantoren en hotels gehuisvest. Het centrale gebied groeide uit richting het zuidwesten.

Het grondgebruik tussen de terminals en het Aviodome-museum werd hiermee geïntensiveerd. In 2003 verhuisde het museum naar luchthaven Lelystad en ging daar verder als Aviodrome (met een r). De koepel waarin het museum gehuisvest was verhuisde naar elders in Haarlemmermeer.

Een nieuwe verkeerstoren was noodzakelijk. In 1991 was de nieuwe toren klaar, met een hoogte van 101 m was het op dat moment de hoogste ter wereld. Nu zijn er in het buitenland al verschillende hogere torens. De basis van de toren ligt op -5 m NAP.

Voor prijsvechters is op 1 november 2005 de H-pier geopend. Milieudefensie heeft nog getracht dit tegen te houden, vooralsnog zonder succes. Om de kosten laag te houden heeft deze pier geen winkels, horeca of toiletten. Ook ontbreken overdekte loopbruggen, omdat het aan- en afkoppelen relatief veel tijd kost. Door de opening van deze pier, welke een overblijfsel is van het Schiphol-masterplan uit 2000, wordt de D-pier ontlast. Van de 10 prijsvechters die momenteel Schiphol aandoen, gaan de volgende maatschappijen verhuizen naar de H-pier: easyJet, Jet2.com, BMIbaby, SkyEurope (uit Slowakije),jat airways, corendon(soms) en Wizz Air (uit Hongarije). Deze maatschappijen betalen echter evenveel havengeld als die voor andere pieren. De pier kan maximaal zeven vliegtuigen tegelijk bedienen.

Het beleid van de overheid is er op gericht de Mainport-functie van Schiphol, net zoals die van de haven van Rotterdam, te ondersteunen. Een Mainport heeft enerzijds een regionale centrumfunctie en vormt anderzijds de toegangspoort voor een groter achterland (in dit geval West-Europa). Rondom een Mainport ontwikkelt zich vaak een regio met een sterke economische activiteit die vooral in kennisindustrie uitblinkt. Men ziet zo'n sterke kennisindustrie als een goede manier om economische groei te bespoedigen. De hub-functie die Schiphol in het luchtvaartsysteem heeft draagt sterk bij aan de Mainport-gedachte. Het lijkt onwaarschijnlijk om de Mainport-functie overeind te houden wanneer de hub-functie van Schiphol weg zou vallen.

 Directeuren

Passagiersaantallen

Passagiersaantallen door de jaren heen.[2][3][4]

 

Jaar Passagiers
1920 440
1928 10.793
1936 91.793
1938 > 100.000
1950 ± 350.000
1959 > 1.000.000
1960 < 1.400.000
Jaar Passagiers
1967 3.263.342
1970 > 5.000.000
1979 > 10.000.000
1988 [5]± 14.664.000
1989 > 15.000.000
1990 > 16.000.000
1992 18.712.590
Jaar Passagiers
1993 20.770.212
1995 24.856.706
1996 27.262.044
1997 31.021.002
1998 33.952.148
1999 36.425.113
2000 39.270.610
Jaar Passagiers
2001 39.309.441
2002 40.587.562
2003 39.808.649
2004 42.425.392
2005 44.077.539
2006 45.987.132
2007 47.794.994
Jaar Passagiers
2008 47.430.019

 

 Banen

Overzicht van de start- en landingsbanen

Schiphol beschikt over zes start- en landingsbanen:[6]

Buitenveldertbaan

De Buitenveldertbaan (09 - 27) is een van de start- en landingsbanen die werden aangelegd aan het einde van de jaren '60. De baan is een secundaire baan, ligt ten oosten van de Zwanenburgbaan en is genoemd naar de Amsterdamse wijk Buitenveldert omdat de aanvliegroute over deze wijk voert. De Buitenveldertbaan is 44 meter breed en 3450 meter lang. Hij kruist de autosnelweg A4 zodat voor het wegverkeer een tunnel moest worden gebouwd, de Schipholtunnel, en kruist ook de Aalsmeerbaan. In de volksmond staat deze baan ook wel bekend als Bulderbaan. De Buitenveldertbaan kan alleen in oostelijke richting gebruikt worden: landend vanuit en startend richting Amsterdam Buitenveldert.

Kaagbaan

De Kaagbaan (06 - 24) ligt ten zuiden van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan, en ten westen van de Aalsmeerbaan. De Kaagbaan loopt van zuidwest naar noordoost. Hij is 45 meter breed en 3490 meter lang.

Op de Polderbaan na is dit de langste baan van Schiphol. De baan is genoemd naar de Kagerplassen en het dorp De Kaag omdat de uitvliegroute over dit gebied voert. Deze baan kan in beide richtingen gebruikt worden voor starten en landen. Onder normale omstandigheden wordt deze echter alleen in Zuidwestelijke richting gebruikt: landend vanuit en startend richting de Kaag (bij Leiden).

Oostbaan

De Oostbaan (04 - 22), ook wel Fokkerbaan genoemd ligt ten oosten van de Aalsmeerbaan en ten zuidoosten van de Buitenveldertbaan. De Oostbaan is 45 meter breed en 2014 meter lang, en loopt van het zuidwesten naar het noordoosten.

Dit is de kortste baan van Schiphol. De Oostbaan ligt op de plaats van het oude Schiphol (tegenwoordig Schiphol-Oost genoemd) en wordt in principe alleen voor kleine vliegtuigen gebruikt. Het grootste toestel dat op deze baan landt is van het type Boeing 737. In uitzonderlijke situaties, zoals bij (zware) zuidwesterstorm kunnen ook grotere types, bijvoorbeeld de Boeing 767, van deze baan gebruik maken. Vanwege de sterke tegenwind landen de toestellen met een lagere grondsnelheid waardoor veel minder baanlengte nodig is om tot stilstand te komen. De baan kan in beide richtingen gebruikt worden door startende en landende toestellen, tussen 06:00 en 23:00u.

 Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan (18L - 36R) ligt ten oosten van de Kaagbaan en ten zuiden van de Buitenveldertbaan; parallel aan de Zwanenburgbaan. De Aalsmeerbaan is 45 meter breed en 3400 meter lang.

Dit is een secundaire baan, net als de Buitenveldertbaan. Hij is vernoemd naar Aalsmeer omdat de aanvlieg- en vertrekroutes over deze plaats voeren. De baan kan alleen in zuidelijke richting gebruikt worden: landend vanuit en startend over Aalsmeer. Bovendien mag de baan niet gebruikt worden tussen 23:00 en 06:00u vanwege geluidoverlast in Aalsmeer.

Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan (18C - 36C), ook wel vierde baan genoemd, is vernoemd naar het dorp Zwanenburg. Hij ligt ten oosten van de Polderbaan, parallel aan de Rijksweg A5. De baan is 3300 meter lang en is hiermee op de Oostbaan na de kortste baan van Schiphol. De Schipholspoortunnel ligt net ten zuiden van deze baan.

De baan wordt voornamelijk van en naar het noorden gebruikt, en is sinds 20 februari 2003 tussen 23.00 en 06.00 uur geen primaire baan meer. Als de Polderbaan en de Kaagbaan beide niet beschikbaar zijn mag de baan 's nachts worden gebruikt.

Polderbaan

In 2003 werd de zogeheten vijfde baan geopend, die na een prijsvraag de Polderbaan werd genoemd (18R - 36L). Deze baan (feitelijk de zesde baan als de Oostbaan wordt meegeteld) ligt ten westen van de Zwanenburgbaan, parallel hieraan. Hij bleek bij oplevering voor de verkeersleiding te ver van de centrale verkeerstoren te liggen, waardoor het noodzakelijk was overhaast en zonder bouwvergunning een tweede verkeerstoren te bouwen in de buurt van de nieuwe baan. Taxiën vanaf de terminal naar deze baan duurt minimaal 15 minuten. De Polderbaan is met 3800 meter de langste startbaan van Schiphol. De baan wordt net als de Zwanenburgbaan alleen vanaf of naar het noorden toe gebruikt.

De baan was de omwonenden verkocht als panacee tegen de geluidsoverlast die de Zwanenburgbaan jarenlang veroorzaakte. Voor veel omwonenden werd de geluidsoverlast ook daadwerkelijk veel kleiner, maar het geluid werd verplaatst naar nieuw gehinderden, soms op grotere afstand van Schiphol. Dit leidde tot veel klachten, bijvoorbeeld vanuit de omgeving Spaarndam. De omgeving vertrouwde Schiphol inmiddels toch al minder omdat bij de planning van het aantal verkeersbewegingen voor de polderbaan een invoerfout in het rekenmodel was gemaakt. Hierdoor werden er in de prognose voor het toekomstig baangebruik teveel vliegbewegingen afgewenteld op de Polderbaan en te weinig op de Zwanenburgbaan.

Na oplevering bleken de uitvliegroutes te lang parallel te lopen. Om dit probleem het hoofd te bieden wordt aan startende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan naar het noorden (bij gelijktijdig gebruik met de Polderbaan) een zogenoemde aanvullende instructie gegeven, opdat deze zo vroeg mogelijk een bocht in oostelijke richting inzetten.

Voorzieningen

Schiphol Plaza

Schiphol Plaza

Schiphol Plaza is het winkelcentrum [7] van de luchthaven Schiphol. Er zijn diverse winkels voor onder andere bloemen & planten, delicatessen, chocolade & snoepgoed, dagelijkse boodschappen, media & elektronica, mode, cadeau & juwelier, parfums & cosmetica, kapsalon, boeken en tijdschriften. De winkels zijn zeven dagen per week geopend van 07.00 uur tot 22.00 uur. Ook om te eten en drinken kan men terecht bij diverse restaurants, bars of cafés.

 Tax free winkelen

Iedereen met een boardingpas kan Tax Free winkelen bij de bekende winkels van See Buy Fly. De See Buy Fly-winkels zijn zeven dagen per week geopend. Zij openen minimaal een uur voor het vertrek van de eerste vlucht en sluiten nadat het laatste vliegtuig is vertrokken. Voor reizigers met een bestemming binnen de EU worden op tabak en drank de reguliere accijnzen geheven.

 Mortuarium

Schiphol is een van de weinige luchthavens ter wereld met een eigen mortuarium, waar overledenen voor vertrek of na aankomst kunnen worden verzorgd. Jaarlijks passeren zo’n 2.000 overledenen het mortuarium om te worden gerepatrieerd naar hun land van herkomst.[8]

 Vermaak

Op 9 december 2002 heeft Prins Willem-Alexander een kleine dependance van het Rijksmuseum Amsterdam geopend in de terminal. Alleen passagiers kunnen deze dependance bezoeken. Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld met zo'n museum in de terminal.

Brandweer Schiphol

Zoals bij iedere luchthaven door de International Civil Aviation Organization (ICAO) vereist beschikt Schiphol Airport over een eigen brandweerkorps dat gespecialiseerd is in vliegtuigbrandbestrijding (VBB) naast de reguliere brandweertaken. Schiphol valt in de hoogste categorie vanwege het aantal en de grootte van de vliegtuigen die Schiphol aandoen. Het korps beschikt over drie kazernes:

  • Post Sloten is de hoofdpost en heeft als dekkingsgebied de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan
  • Post Rijk dekt de Kaagbaan, Aalsmeerbaan en Oostbaan
  • Post Vijfhuizen dekt de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan

Elke post beschikt over drie crashtenders en ander materiaal.

Om realistisch te kunnen oefenen beschikt Schiphol over een "oefenvliegtuig", een nagebouwd vliegtuig op ware grootte waar echte branden in en omheen gestookt kunnen worden.

 

De brandweer Schiphol valt onder de veiligheidsregio Kennemerland. Incidenten op het luchtvaartterrein worden ingedeeld volgens de VOS-scenario's 1 t/m 7. VOS staat hierbij voor VliegtuigOngeval Schiphol.

 Bereikbaarheid

 
Roltrap naar een van de perrons op Schiphol Plaza/NS

Schiphol is per auto te bereiken via de autosnelwegen A4 en A9.

Sinds 1978 beschikt Schiphol ook over een spoorverbinding. In dat jaar werd Station Schiphol en de lijn Schiphol – Amsterdam Zuid in gebruik genomen. In 1981 kwam ook de verbinding via Hoofddorp en Nieuw-Vennep naar Leiden in gebruik. Het station Schiphol ligt in een bijna zes kilometer lange Schipholspoortunnel onder de luchthaven. Aanvankelijk had het station twee perrons en drie sporen, later vier sporen.

Ook werd in 1981 de Schiphollijn verlengd naar Amsterdam RAI, in 1986 kwam de verbinding via Amsterdam Lelylaan en Sloterdijk naar station Amsterdam Centraal tot stand. In 1993 kwam de verbinding met Weesp (en verder naar Almere en Hilversum) tot stand.

In 2000 kwam de uitbreiding tot vier sporen in de tunnel gereed. Sindsdien heeft het station drie perrons met zes sporen. Het Schiphol Sternet komt op gang door het openbaar vervoer en personeelsvervoer te integreren.

In 2002 werd de Zuidtangent, een snelle busverbinding van Haarlem, via Hoofddorp, Schiphol en Amstelveen naar Amsterdam Zuidoost, in gebruik genomen.

Sinds 2004 is Schiphol via de Hemboog direct bereikbaar vanuit de regio Purmerend/Hoorn, sinds 2006 ook vanuit Utrecht via de Utrechtboog.

In 2008 is Schiphol ook per bus, de Zuidtangentlijn 310, direct bereikbaar vanuit Nieuw-Vennep en zal Schiphol bereikbaar worden per hogesnelheidstrein via de HSL-Zuid.

Actualiteiten

Diamantroof

Op 25 februari 2005 vond op Schiphol de grootste diamantroof uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Drie of vier personen overvielen op het platform een KLM-waardetransportwagen die diamanten vervoerde naar een gereedstaand vliegtuig dat ze naar de luchthaven van Deurne bij Antwerpen moest brengen. De overvallers bedreigden de drie bewakers en reden met de waardetransportwagen het terrein af. Het voertuig werd korte tijd later verlaten aangetroffen. Van de diamanten zou nog slechts tien procent aanwezig zijn geweest. De buit zou een totale waarde hebben van 75 miljoen euro.

 

Privatisering

 

 

 

In 2006 wilde Minister van Financiën Zalm Schiphol privatiseren. De staat had 76 procent van de aandelen en de gemeente Amsterdam 22 procent. Zalm wilde een deel van de aandelen Schiphol dat jaar naar de beurs brengen, en de rest onderhands verkopen.

Met de naderende beursgang werden de onroerendgoedbelangen van Schiphol groter. De ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company (SADC) waarin Schiphol participeert, voert een jarenlange juridische strijd met concurrent Chipshol, de grootste particuliere gebiedsontwikkelaar in de regio, over het commercieel vastgoed rond de luchthaven.

De luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zijn tegen privatisering[10]. Ze vrezen dat Schiphol als monopolist de tarieven kunstmatig hoog zal houden en dat de maatschappijen en passagiers daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV (2007) is opgenomen dat de privatisering van de luchthaven niet verder wordt doorgezet.

 Bewegwijzering

In april 2007 ontstond er in de landelijke politiek ophef over de bewegwijzering van de luchthaven, op een groot deel van de borden zijn de aanwijzingen enkel in het Engels gegeven, zoals parking voor parkeerplaatsen. Met name Tweede Kamer-lid Maarten Haverkamp van het CDA - gesteund door een Kamermeerderheid van PvdA, SP en PVV - ergerde zich aan deze bewegwijzering, de luchthaven reageerde gelaten.[

 Toekomstige uitbreidingen

Schiphol wil de komende jaren de capaciteit verder uitbreiden naar tussen de 600.000 en 650.000 vluchten per jaar. Daarvoor zou een zevende baan, parallel aan de Kaagbaan, noodzakelijk zijn. Tevens zal er een vierde nood-zuid baan nodig zijn, deze parallel aan de Zwanenburgbaan om ook groei tot na 2015 veilig te stellen en de concurrentie aan te kunnen gaan met Frankfurt en Londen Heatrow [13]. Hierdoor is er meer capaciteit nodig en er zal een nieuwe terminal gebouwd moeten worden aan de noordwestzijde van de luchthaven. Deze zal fungeren als 'overflow' wanneer er onvoldoende standplaatsen zijn op het centrale terminaleiland. Goede verbindingen met de centrale terminal evenals met de infrastructuur en openbaarvervoer worden noodzakelijk geacht.

Radarvervanging

Op zaterdag 20 september 2008 werd de Surface Movement Radar bovenop de verkeerstoren vervangen door een nieuwer exemplaar. De oude radar had 18 jaar dienst gedaan. Tegelijk met de radarantenne werd ook de radome vervangen. Tijdens de vervanging gebruikte de verkeersleiding een backup-systeem, waardoor het vliegverkeer niet werd gehinderd.

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren